นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

1.  การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าฉบับนี้ และ เงื่อนไขการให้บริการ ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ (“สินค้า”) และ/หรือคืนเงิน ก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาของ SURIN BEST ตามที่ระบุไว้ใน เงื่อนไขการให้บริการ ได้ ทั้งนี้ สำหรับสินค้า SURIN BEST จะเป็นไปข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการให้บริการ SURIN BEST  

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ SURIN BEST และนโยบายการคืน เงินและคืนสินค้านี้ และเงื่อนไขการให้บริการของ SURIN BEST การขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินสำหรับสินค้า ที่เป็นสินค้าสดจะถูกยกเว้นเนื่องจากเป็นสินค้าที่ถูกยกเว้นจากเงื่อนไขการให้บริการ SURIN BEST อย่างไรก็ดี ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินโดยไม่ต้องส่งคืนสินค้าได้ในกรณีที่ซื้อสินค้านั้นจากร้าน SURIN BEST ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงหลังจากที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าดังกล่าว และในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

  • สินค้าสดที่ส่งให้ผู้ซื้อนั้น เสียหายหรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ เช่น สินค้าหกเสียหาย เป็นต้น
  • สินค้าสดที่ส่งให้ผู้ซื้อนั้นไม่สามารถใช้ได้หรือบรรจุภัณฑ์เสียหาย

โดยจำนวนเงินคืนจะเท่ากับราคาของสินค้านั้น แต่ไม่ว่าในกรณีใดๆ จำนวนเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 2,000 บาทสำหรับแต่ละรายการสินค้าที่ผู้ซื้อได้ยื่นคำร้องขอคืนเงิน ทั้งนี้ SURIN BEST สงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณายอมรับคำขอคืนเงินโดยไม่ต้องส่งคืนสินค้าแก่ผู้ซื้อภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้นไม่เกิน 50 รายการสินค้าต่อเดือน

โปรดทราบว่า SURIN BEST คือบริการที่จัดไว้ให้โดย SURIN BEST สำหรับคำร้องของผู้ใช้ เพื่อช่วยผู้ใช้ในการจัดการกับข้อขัดแย้งบางประการที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างทำธุรกรรม ผู้ใช้สามารถสื่อสารระหว่างกันในแบบส่วนตัวเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่าง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือในการยุติข้อพิพาททั้งก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการใช้ SURIN BEST

 

2. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

  • ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
  • สินค้ามีตำหนิ ใช้การไม่ได้และ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
  • ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
  • สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอขาย หรือ
  • ด้วยการทำข้อตกลงแบบเป็นส่วนตัวกับผู้ขายและผู้ขายต้องส่งคำยืนยันของตนไปยัง SURIN BEST เพื่อยืนยันข้อตกลงดังกล่าว
  • กฏหมายกำหนดให้ต้องมีการคืนเงิน

ผู้ซื้อจะต้องส่งคำร้องของผู้ซื้อผ่านทาง SURIN BEST บนมือถือ โปรดทราบ ในกรณีที่ SURIN BEST ร้องขอ ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ SURIN BEST กำหนดภายใน สาม (3) วันปฏิทินหลังจากที่ได้มีการยื่นคำร้องขอคืนสินค้า ทั้งนี้ สินค้าที่ถูกส่งคืนทุกชิ้นจะต้องส่งคืนโดยผู้ส่งที่ SURIN BEST กำหนด

SURIN BEST จะเป็นผู้พิจารณาคำร้องขอคืนเงินและคืนสินค้าของคุณภายใต้ดุลยพินิจของ SURIN BEST แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่าผลการพิจารณาของ SURIN BEST มีผลผูกพัน โดยถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด และรับรองและตกลงว่าผู้ซื้อจะไม่ดำเนิการทางคดีหรือยื่นข้อเรียกร้องใดๆ ต่อ SURIN BEST หรือต่อบริษัทในกลุ่มของ SURIN BEST จากการพิจารณาดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ดำเนินคดีกับผู้ขาย ผู้ซื้ออาจส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยัง SURIN BEST เพื่อขอให้ SURIN BEST เก็บเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ซื้อไว้ต่อไปจนกว่าจะทราบผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ SURIN BEST จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน ตัดสินใจว่าจำเป็นที่จะต้องเก็บเงินเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้ต่อไปหรือไม่

ในกรณีที่ผู้ซื้อทำการชำระเงินผิดพลาด (เช่น กรอกจำนวนเงินผิดหรือใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการเติมเงินผิด) หรือทำการชำระเงินซ้ำซ้อน ลูกค้าจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการชำระเงินที่ผิดพลาดหรือยกเลิกการชำระเงินซ้ำซ้อนได้ และทาง SURIN BEST จะไม่ทำการคืนเงินให้กับลูกค้าซึ่งรวมถึงเงินค่าธรรมเนียมในการชำระเงินของธุรกรรมชำระเงินดังกล่าวด้วย ลูกค้าจะต้องทำการติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อขอทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการชำระเงินที่ผิดพลาดหรือขอคืนเงินจากการชำระเงินที่ซ้ำซ้อนเท่านั้น

3.  ห้ามการเปลี่ยนใจ

     ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้

4.  สิทธิ ข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับผู้ขาย

    4.1 ภายใต้บังคับของข้อ 4.2 เมื่อ SURIN BEST ได้รับคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินจากผู้ซื้อแล้ว SURIN BEST จะบอกกล่าวให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ขายสามารถตอบรับคำร้องของผู้ซื้อตามขั้นตอนที่ SURIN BEST กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าว ผู้ขายต้องตอบรับภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าว (“ระยะเวลาที่กำหนด”) หาก SURIN BEST ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในระยะเวลาที่กำหนด SURIN BEST จะถือว่าผู้ขายไม่ตอบรับคำร้องของผู้ซื้อ และจะดำเนินการประเมินคำร้องของผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก ทั้งนี้ SURIN BEST จะตรวจสอบคำชี้แจงของผู้ขายแต่ละรายเป็นกรณีๆ ไป และจะใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าคำร้องของผู้ซื้อจะได้รับอนุมัติหรือไม่โดยพิจารณาจากสถานการณ์ที่ผู้ขายระบุไว้ในคำชี้แจง

    4.2 โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้นและภายใต้ดุลพินิจโดยสมบูรณ์ของตนแต่เพียงผู้เดียว SURIN BEST อาจพิจารณาให้ สินค้ารายการใดที่ได้รับอนุมัติคืนเงินหรือสินค้าแล้วไม่ต้องถูกจัดส่งคืนไปยังผู้ขาย และถือว่าผู้ขายนั้นได้สละสิทธิ์ทั้งหมดในสินค้าดังกล่าวนั้นแล้ว

    ในกรณีที่ SURIN BEST ได้พิจารณาอนุมัติการคืนเงินหรือสินค้าสำหรับสินค้ารายการใด SURIN BEST จะบอกกล่าวให้ผู้ขายที่เกี่ยวข้องทราบทางอีเมลล์ และ/หรือ ช่องทางอื่นใดตามที่เหมาะสม (“การบอกกล่าว”)  และจะทำการจัดส่งสินค้าดังกล่าวคืนไปยังที่อยู่ที่ผู้ขายที่เกี่ยวข้องได้แจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสิ้นสุดกระบวนการการคืนเงินและคืนสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากที่อยู่ดังกล่าวนั้นอยู่ภายในประเทศที่ซึ่งสินค้าดังกล่าวนั้นได้ลงรายการขายไว้บนเว็บไซต์ (“ที่อยู่ภายในประเทศ”) หากผู้ขายที่เกี่ยวข้องไม่ได้แจ้งที่อยู่ภายในประเทศสำหรับการจัดส่งสินค้าที่ถูกส่งคืนหรือไม่สามารถรับสินค้าที่ถูกส่งคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ตามที่ SURIN BEST เห็นสมควร) SURIN BEST สงวนสิทธิ์ที่จะกำจัดสินค้าดังกล่าวนั้นด้วยวิธีการใดๆ ตามที่ SURIN BEST เห็นสมควร และถือว่าผู้ขายที่เกี่ยวข้องนั้นได้สละสิทธิทั้งหมดในสินค้าดังกล่าวนั้นแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขายที่เกี่ยวข้องนั้นไม่ได้รับสินค้าที่ถูกส่งคืน ผู้ขายที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งให้ SURIN BEST ทราบภายใน เจ็ด (7) วันหลังจากที่ได้รับการบอกกล่าว (“ระยะเวลาบอกกล่าว”) การไม่แจ้งให้ SURIN BEST ทราบภายในระยะเวลาบอกกล่าวนั้น ถือเป็นหลักฐานที่เพียงพอที่ถือว่าการจัดส่งสินค้าคืนนั้นเสร็จสมบูรณ์โดยที่ผู้ขายที่เกี่ยวข้องนั้นได้ยอมรับการจัดส่งคืนนั้นแล้ว และตกลงจะไม่เรียกร้องหรือตั้งข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสินค้านั้น

    ในกรณีที่ SURIN BEST ได้พิจารณาอนุมัติคืนเงินหรือสินค้า ผู้ขายอาจอุทธรณ์ผลการพิจารณานั้นโดยติดต่อมายัง SURIN BEST พร้อมทั้งเตรียมหลักฐานประกอบการอุทธรณ์นั้น หาก SURIN BEST ยอมรับการอุทธรณ์ของผู้ขาย  เราจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ซื้อ (Buyer’s Purchase Monies) จำนวนทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้ขาย โดยผู้ขายรับทราบและตกลงว่าผลการพิจารณาของ SURIN BEST มีผลผูกพันโดยถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด รวมถึงรับรองและตกลงว่าผู้ขายจะไม่ดำเนิการทางคดีหรือยื่นข้อเรียกร้องใดๆ ต่อ SURIN BEST หรือต่อบริษัทในกลุ่มของ SURIN BEST จากการพิจารณาดังกล่าว

     ในกรณีที่ SURIN BEST ได้พิจารณาปฏิเสธคำร้องขอคืนเงินและคืนสินค้า โดยที่ SURIN BEST ได้รับสินค้านั้นแล้ว SURIN BEST จะดำเนินการจัดส่งสินค้าดังกล่าว คืนไปยังที่อยู่ของผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2. ข้างต้น

    4.3 ในกรณีที่ SURIN BEST พิจารณาอนุมัติคืนเงินหรือคืนสินค้ารายการใดตามที่กำหนดในข้อ 2. ข้างต้น จะมีผลผูกพันผู้ขายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ขายที่เกี่ยวข้องตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้ และตกลงจะดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นต่อการคืนเงินหรือคืนสินค้าตามคำร้องของผู้ซื้อตามที่ SURIN BEST ได้พิจารณาอนุมัติ

5.  สภาพของสินค้าที่คืน

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า

6.  ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า ในกรณีที่ผู้ขายและผู้ซื้อมีข้อขัดแย้งระหว่างกันเกี่ยวกับผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า SURIN BEST อาจใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

7.  การคืนเงิน

ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ SURIN BEST ได้รับคำยืนยันจากผู้ขายว่าผู้ขายได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ SURIN BEST ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในเวลาที่กำหนด SURIN BEST มีสิทธิที่จะคืนเงินจำนวนที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดเวลาตอบรับของผู้ขาย โปรดคลิกที่ ลิงก์นี้ เงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม

8.   การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

SURIN BEST ส่งเสริมให้ผู้ใช้สื่อสารซึ่งกันและกันในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรม เนื่องจาก SURIN BEST เป็นเพียงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับให้ผู้ใช้ในการค้าขาย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ในการรักษาสิทิ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ซื้อควรติดต่อผู้ขายโดยตรงหากมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อ